Kącik dla rodziców

Oferta dydaktyczna

Nasze przedszkole w roku szkolnym 2022/2023 organizuje dla dzieci następujące zajęcia dodatkowe:

- zajęcia z logopedii - zajęcia te odbywają się raz w tygodniu. Prowadzi je logopeda Pani mgr Magdalena Pikuła, która w porozumieniu z nauczycielami dokonuje wyboru dzieci wymagających terapii. Zajęcia prowadzone są indywidualnie, a wszelkie informacje o postępach dziecka przekazywane są rodzicom na bieżąco. Głównym celem zajęć logopedycznych jest wczesne wykrycie wad wymowy oraz skuteczna terapia. Pierwsze zajęcia polegają przede wszystkim na zabawach ogólnorozwojowych, ćwiczeniach oddechowych, słuchowych, zajęciach ortofonicznych i logorytmicznych. Kolejne to systematyczna praca nad korygowaniem wad wymowy. Zajęcia te zapobiegają powstawaniu wad wymowy oraz przygotują narządy artykulacyjne dziecka do prawidłowego wypowiadania wszystkich głosek - (zajęcia bezpłatne),

- zajęcia z języka angielskiego- mają na celu połączenie istotnych elementów ułatwiających przyswajania języka obcego, a mianowicie wczesne, bezstresowe osłuchanie się z językiem, zabawy z rytmem i muzyką klasyczną oraz ruch. Ważnym elementem zajęć, w szczególności w najmłodszych grupach jest zachowanie określonej rutyny, dzięki której dzieci czują się bezpiecznie i są świadome następowania po sobie każdego z etapów zajęć – zajęcia prowadzi Pani mgr Dotota Męderska- (zajęcia bezpłatne),

- zajęcia rytmiczne - muzyka jest ważnym elementem w rozwoju dzieci, dlatego nie brakuje w naszym przedszkolu różnorodnych dźwięków, muzyka towarzyszy nam na co dzień i jest wokół nas. Dzieci uczestniczą raz w tygodniu w zajęciach z rytmiki przy akompaniamencie pianina, biorą udział w warsztatach muzycznych prowadzonych przez Panią Justynę Fąferek. Dzieci grają na instrumentach muzycznych, a także słuchają różnorodnej muzyki. Dużo czasu poświęcamy na śpiewanie piosenek oraz taniec. Zajęcia mają na celu rozwijanie wrażliwości muzycznej i wyobraźni dzieci, a także wyczucia rytmu i rozwoju słuchu muzycznego.

- zajęcia z religii - na zajęciach tych dzieci poznają prawdy wiary, uczą się modlitw, piosenek i wierszyków. Na religii panuje ciepła i przyjazna atmosfera. Wychowanie religijne jest bardzo ważne, a nawet konieczne w życiu małego dziecka. Rodzice są pierwszymi wychowawcami wiary swoich dzieci. Pierwszymi i głównymi, a ich zadaniem jest przekazywanie świadectwa wiary. Rodzice nie tyle pełnią funkcję nauczyciela, co raczej doświadczonych przewodników, doradców dla wkraczającego na drogę wiary dziecka. 

- kółko plastyczne - zajęcia te mają na celu wyzwalanie u dzieci swobodnej i twórczej ekspresji, sprzyjanie rozwojowi samodzielności, refleksyjności, pomysłowości, umożliwianie odzwierciedlania spostrzeżeń, przeżyć i uczuć w działalności plastycznej. Na zajęciach trzeba zadbać o różnorodność bodźców i oczywiście pozwolić dziecku odkrywać i „opowiadać” świat w sposób jemu tylko właściwy. Jego aktywność plastyczna nie może ograniczać się do podejmowania stale tych samych działań, na tych samych przedmiotach. Na zajęciach koła plastycznego dzieci uczą się również odpowiedzialności poprzez samodzielne, dokładne i rzetelne wywiązywanie się z podejmowanych zadań, szacunku do świata przyrody, do pracy własnej i innych.

- kołko taneczne - dziecko od najwcześniejszych lat odczuwa potrzebę ruchu. Muzyka dodaje specjalnego wyrazu ruchom dziecka. Poruszając się zgodnie z nakazami muzyki dziecko odczuwa ją bardziej aktywnie, łatwiej rozumie jej charakter. Taniec jest jednym ze sposobów przeżywania i przekazywania emocji, sposobem na dobrą zabawę i odprężeniem. Zajęcia taneczne stanowią istotną część kształcenia i wychowania ogólnego, mają wpływ na realizację zasadniczego zadania przedszkola w zakresie edukacji ruchowej, tj. dążenia do pełnego i wszechstronnego rozwoju dziecka. Zajęcia taneczne stwarzają dzieciom możliwość odpoczynku psychicznego, regenerację sił psychicznych i fizycznych, rozwijanie postaw wychowawczych, umiejętność radzenia sobie z emocjami, pozwalają rozładować agresję. Taniec sprzyja podnoszeniu sprawności fizycznej, kształtuje estetykę i harmonię ruchów, piękną sylwetkę i poczucie rytmu. Różnorodność dobieranych utworów ułatwia nawiązanie kontaktu zarówno z dzieckiem zahamowanym jak i nadpobudliwym.

- kółko wokalne - ideą kółka wokalnego jest zachęcenie dzieci do wspólnego muzykowania, poprzez śpiew zbiorowy i wykształcenie dobrych nawyków wokalnych już we wczesnym okresie kształcenia. Zespół wokalny to nie tylko muzyka, ale również dobra zabawa, odpowiedzialność, konsekwencja i systematyczność. Dzięki zestawieniu tych elementów dzieci uczą się współdziałania w grupie, doświadczają zbiorowej tożsamości i odpowiedzialności, które znajdują odzwierciedlenie w życiu codziennym kształtując ich charakter. 

- kółko teatralne- celem zajęć jest kształtowanie osobowości dzieci, przygotowanie do odbioru sztuki oraz aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym. Na początku dzieci zdobywają wiedzę ogólną i poznają historię teatru, wnikają w istotę pracy aktora, reżysera, scenografa itp. Podstawą zajęć kreatywności teatralnej są zabawy integracyjne, różnego typu improwizacje i doskonalenie technik aktorskich. Kółko teatralne jest doskonałą szansa dla dzieci nieśmiałych, które nie potrafią znaleźć swojego miejsca w klasie, chciałyby uczestniczyć w różnych uroczystościach, ale brak im odwagi i wiary we własne siły. Dzięki takim zajęciom dzieci otwierają się emocjonalnie, uwrażliwiają na innych.

- kółko gier planszowych- celem zajęć jest popularyzowanie znanych gier planszowych oraz rozwijanie aktywności twórczej dziecka poprzez sztukę konstruowania gier zespołowych. Gry planszowe są nie tylko wspaniałą formą rozrywki ale także wspomagają rozwój intelektualny, integrują grupy rówieśnicze i uczą tworzyć oraz zacieśniać więzy międzyludzkie. Dodatkowo działają często jako istny pomost pomiędzy pokoleniami – gdy do gry zasiadają rodzice, dzieci i dziadkowie, oraz uczą kontroli zachowania i emocji, gdyż w grupie zupełnie inaczej należy się zachowywać niż siedząc samemu przed monitorem komputera, gdy przeciwnik nie widzi naszej reakcji. 

- kółko kodowania i programowania- zabawy z kodowaniem są pełne radości, otwierają umysły, rozwijają umiejętności logicznego myślenia, rozumowania i wnioskowania. Kształcą wyobraźnię i kreatywność dzieci. Zachęcają je do działań grupowych, dzięki czemu już kilkulatkowie rozwijają się społecznie. Czas, który dzieci spędzają w przedszkolu, pozwala im polubić kodowanie, traktować zabawy z nim jako naturalną część edukacji i wychowania.Dla efektywnej realizacji procesu wychowawczego bardzo ważną cechę zabaw z elementami kodowania stanowi fakt, że trudności, które mogą pojawić się w ich trakcie, są przez dzieci traktowane raczej jako wyzwania, a nie jako problemy czy bariery. Ponieważ w trakcie zabaw z kodami dzieci koncentrują się na wyszukiwaniu rozwiązań (jednego lub wielu), wzrasta ich poczucie własnej wartości, czują się zauważane i doceniane, co w konsekwencji przyspiesza i czyni bardziej efektywnym proces przyswajania przez nie informacji i rozwoju nowych umiejętności. 7

- zajęcia z cyklu „Spotkanie z muzyką” - zajęcia mają na celu rozpowszechnianie kultury polskiej już od najmłodszego pokolenia. Dzieci podczas zajęć uczą się rozpoznawać nie tylko Mazurka Dąbrowskiego ale zaznajomić się z charakterystyczną dla różnych regionów świata twórczością muzyczną i taneczną.