Nasze przedszkole

Historia przedszkola

Przedszkole Samorządowe nr 7 w Turku, zostało oddane do użytku dnia 4 października 1982r. Placówka ta została pobudowana przez Kopalnię Węgla Brunatnego „Adamów” w Turku i była ich własnością do dnia 1 stycznia 1992 r.

Było to przedszkole zakładowe i nosiło nazwę Przedszkole KWB „Adamów” nr 2 w Turku. Obecnie jest własnością Gminy Miejskiej Turek i nosi nazwę Przedszkole Samorządowe nr 7 w Turku. Przedszkole posiada 841,1m² powierzchni użytkowej i mieści się przy dużym osiedlu noszącym nazwę Osiedle Wyzwolenia, budowanym z wielkich płyt i zamieszkałym przez młodych ludzi z małymi dziećmi.

Kronika przedszkolna zamieszcza dane, iż do przedszkola w roku 1982 zostało przyjętych 160 dzieci w wieku od trzech do sześciu lat. Przedszkole wówczas liczyło 5-oddziałów.

 W tym okresie kierownictwo nad placówką objęła Pani Stanisława Grabowska posiadająca pełne wykształcenie pedagogiczne. Była ona postacią niezwykle zasłużoną w krzewieniu oświaty w powiecie tureckim.

W związku z tak dużą ilością dzieci Pani Dyrektor Stanisława Grabowska podjęła starania o otwarcie szóstej grupy.

W roku 1987 Przedszkole Nr 7 zostało powołane na placówkę ćwiczeń, co oznaczało ścisłą jego współpracę z ośrodkami szkolenia kadry pedagogicznej. Słuchaczki Studium Nauczycielskiego oraz studentki WSP odbywały tu praktyki  i uczestniczyły w hospitacjach zajęć. Liczne podziękowania, gratulacje i dyplomy z lat 1982-2003 świadczą o dużym zaangażowaniu nauczycieli i personelu w rozwój placówki. Wysokie wyniki pracy zostały docenione przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu.

W roku 1990 stanowisko dyrektora objęła Pani Kazimiera Stefankiewicz, która przez siedem lat dbała o bardzo dobry wizerunek placówki w środowisku lokalnym.

Od roku 1997 funkcje dyrektorki przedszkola przejęła Pani Mariola Wojtczak, która całą swą karierę zawodową wiąże z tym przedszkolem. Pod jej okiem placówka rozwija się i modernizuje. Dzięki jej zachętom  i pomocy niemal wszystkie nauczycielki zdobyły wyższe wykształcenie pedagogiczne, uzyskują kolejne stopnie awansu zawodowego, podnoszą swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w wielu formach doskonalenia zawodowego, kursach, warsztatach i szkoleniach organizowanych przez WOM w Koninie, Wrześni i w Łodzi. Wspiera ona nauczycieli w rozwoju zawodowym, jak i tworzeniu innowacji pedagogicznych. Dbając o rozwój placówki promuje ją  w środowisku lokalnym i poza nim.

Ważnym wydarzeniem w życiu placówki było nadanie jej imienia. Dokładny jego opis znajduje się w kronice przedszkolnej „Dnia 15 czerwca 2007r. Miś Uszatek został patronem naszego przedszkola. W uroczystości nadania imienia uczestniczyła cała przedszkolna społeczność, rodzice dzieci i zaproszeni goście, w tym niemieccy przyjaciele z Wiesmoor, z którymi placówka pozostaje w bliskich kontaktach. Oczywiście gościem honorowym był sam Miś Uszatek. W imieniu władz miasta w odsłonięciu tablicy z nazwą przedszkola brał udział przewodniczący Rady Miejskiej oraz wizytator Kuratorium Oświaty".

Z dniem 1 września 2007r. przedszkole przejęło dwa oddziały mieszczące się, nieopodal, na Osiedlu Wyzwolenia w bloku nr 2/133,134. Oddziały te należały wcześniej do Przedszkola Samorządowego nr 1, które zostało rozwiązane po odejściu tamtejszego dyrektora na emeryturę.

 Ze względu na duże zainteresowanie rodziców możliwością zapewnienia dłuższej opieki dzieciom wspólnie z organem prowadzącym podjęto decyzję o zmianie godzin pracy przedszkola. Od roku szkolnego 2005/2006 Przedszkole Samorządowe nr 7 w Turku jest jedyną placówką  w mieście  czynną 12 godzin tzn. od 6.00 do 18.00. Sprzyja to zainteresowaniu placówką, stwarza możliwości większego naboru dzieci do przedszkola, pozwala rodzicom realizować się w pracy zawodowej, podczas gdy ich dzieci objęte są fachową opieką.

Obecnie przedszkole pracuje w kierunku rozwijania aktywności twórczej dziecka i nawiązywania nowych kontaktów ze środowiskiem rodzinnym. Oferuje rodzicom i dzieciom usługi w zakresie edukacji przedszkolnej na wysokim poziomie, stosując nowoczesne metody pracy, organizując liczne uroczystości, zajęcia otwarte dla rodziców, wycieczki.

Przedszkole Samorządowe nr 7 w Turku, jest placówką publiczną liczącą obecnie 8 – oddziałów, w których przebywa łącznie 187 dzieci. Należy do najbardziej uczęszczających placówek w mieście.