KĄCIK DLA RODZICÓW


KADRA PEDAGOGICZNA

Kadra pedagogiczna naszego przedszkola to wykwalifikowani nauczyciele w zakresie wychowania przedszkolnego, terapii pedagogicznej, oligofrenopedagogiki, arteterapii, teatrologii , nauczania początkowego, organizacji i zarządzania oświatą, pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej, którzy tworzą klimat i warunki sprzyjające wszechstronnemu rozwojowi dziecka. Wychowawcy w placówce są cierpliwi, opanowani i kreatywni. To osoby, dla których rozwój osobisty, pogłębianie swoich doświadczeń zawodowych poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego są sprawą priorytetową. Nasi nauczyciele tworzą własne programy pracy uwzględniające potrzeby i możliwości dziecka. W swojej praktyce stosują nowatorskie metody pracy, rozbudzając w dziecku ciekawość poznawczą, motywują do aktywności badawczej, ułatwiają rozumienie zjawisk zachodzących w otoczeniu społeczno-kulturowym, przyrodniczym i technicznym. Tworzą warunki wspomagające wszechstronny rozwój dziecka, jego zdolności i zainteresowania. Promują wartości rodzinne, patriotyczne, regionalne zapoznając dzieci z ciekawymi miejscami i ich znaczeniem. W swej pracy wychowawczo-dydaktycznej współpracują ze specjalistami: logopedą, psychologiem oraz z rodzicami w celu ujednolicania wzajemnych oddziaływań dydaktyczno – wychowawczych.